Aanvullende noSun reisvoorwaarden


Aanvullende voorwaarden noSun reizen B.V. bij ANVR reizigersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met één of meer reizigers en zijn onlosmakelijk verbonden aan de ANVR-reizigersvoorwaarden.

Deze aanvullende voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie, autoverhuur, pendelreizen per bus en vliegtickets. 

noSun reizen B.V. zal hierna verder worden aangeven als noSun.

Artikel 2 Betaling reissom
Voor alle reizen van noSun is een aanbetaling van 30% van de reissom met een minimum van €135,- verplicht. Deze dient binnen 5 dagen na definitieve bevestiging van de boeking voldaan te zijn. De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek voldaan te zijn. Bij een boeking korter dan 6 weken voor vertrek, dient de gehele reissom terstond voldaan te worden en altijd voor vertrek.

De reiziger is in verzuim als deze niet tijdig betaalt. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van 7 dagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd door de reiziger, op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 3 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3 Annulering door reiziger
Indien een overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, brengt de reisorganisator de reiziger naast eventueel gemaakte kosten voor de reiziger, de verschuldigde boekingskosten en verzekeringen, de volgende annuleringskosten in rekening: 

tot 8 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt de aanbetaling. 

uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 35% van de reissom, maar altijd minimaal de aanbetaling bij lagere reissommen. 

uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 50% van de reissom, maar altijd minimaal de aanbetaling bij lagere reissommen. 

uiterlijk 2 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 75% van de reissom, maar altijd minimaal de aanbetaling bij lagere reissommen. 

uiterlijk 1 week voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 90% van de reissom. Korter dan 7 dagen voor de vertrekdag, op de vertrekdag zelf en vanaf de dag van vertrek: de reiziger betaalt de gehele reissom. 

Annuleringen buiten kantooruren en in het weekend worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 

Het omboeken van een reis naar een andere vertrekdatum wordt in beginsel gezien als een annulering door de reiziger. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om tijdig in overleg te treden met noSun. Bij een omboeking zullen naast administratiekosten, minimaal de reeds voor de reiziger gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Annulering door de reisorganisator
De reisorganisator is gerechtigd een reis te annuleren indien het minimumaantal reizigers voor een reis niet behaald is. Bij reizen van 10 dagen of langer krijgt de reiziger uiterlijk 14 werkdagen voor vertrek bericht. Bij reizen korter dan 10 dagen krijgt de reiziger uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek bericht.

In voorkomende gevallen kijkt de reisorganisator of er een plaats beschikbaar is op de reis van de door de klant aangegeven tweede voorkeur. Het is logisch dat een eventueel verschil in de reissom door de klant wordt betaald of door de reisorganisator wordt gerestitueerd. Als de tweede voorkeur niet meer beschikbaar is, zal de reisorganisator de reeds betaalde reissom restitueren.

Artikel 5 Lichamelijke of geestelijke problemen? Verplicht melden! 
Heb je fysieke of mentale problemen en/of kunnen deze verwacht worden tijdens een reis, dan ben je verplicht noSun hierover bij boeking of direct na boeking te informeren. Je dient te allen tijde in staat te zijn om zelfstandig, zonder begeleiding, te repatriëren. NoSun reisbegeleiders begeleiden groepsreizen en zijn geen geestelijk hulpverleners.

Indien je tekortschiet in de informatieplicht zoals hierboven genoemd, is noSun gerechtigd je van (verdere) deelname aan de groepsreis uit te sluiten. Eventueel hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 6 Uitsluiting deelname vooraf
Bij twijfel van geschiktheid van de reiziger behoudt noSun zich het recht voor, zonder opgave van reden, iemand uit te sluiten van deelname. In dat geval wordt de reiziger hierover ingelicht en komt de reisovereenkomst te vervallen. Betalingen behorende bij de reisovereenkomst zullen worden gerestitueerd. Door noSun reeds gemaakte kosten zullen verrekend worden met de reiziger.

Artikel 7 Uitsluiting deelname tijdens de reis
Een reiziger die tijdens een groepsreis last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan reizigers, begeleiders, materialen, natuur of accommodatie, kan door noSun van verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de reiziger voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden aangerekend.

Artikel 8 Respect
NoSun hecht waarde aan respect voor elkaar, materialen, natuur en accommodatie. Voor het welslagen van een evenement of reis, is respect een vereiste. Wij verwachten van onze reizigers hierin gepaste medewerking.

Artikel 9 Verhoging reissom door brandstofkosten en/of taxen
Stijgen de brandstofkosten of taxen na definitieve bevestiging van jouw boeking, dan neemt noSun deze kosten voor haar rekening. Wel zo prettig toch? 

Artikel 10 Privacy en documentgebruik
Het is reizigers verboden om, zonder toestemming van noSun, informatie die privacy van reizigers kan schaden via massamedia naar buiten te brengen. De gebruiksrechten die door noSun aan reizigers worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé en persoonlijke doeleinden.

NoSun kan foto’s plaatsen van reizen en evenementen op haar website en social media. Reizigers die niet zichtbaar willen zijn op onze site of social media, dienen dit kenbaar te maken aan noSun. Foto’s zullen op verzoek worden verwijderd, als betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de foto te zien is. Achternamen van personen zullen nooit op onze website of via social media genoemd worden, net zomin als e-mailadressen of NAW-gegevens.

Artikel 11 Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van alle benodigde reisdocumenten zoals een paspoort, id-kaart en, indien vereist, een visum.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
NoSun noch haar reisbegeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname aan activiteiten is altijd op eigen risico.

Artikel 13 Reisverzekering 
NoSun stelt het hebben van een reisverzekering verplicht als je met ons op reis bent.

Artikel 14 Preferenties en essenties
Speciale wensen (zgn. preferenties), zoals bijvoorbeeld voorkeur single room, zitplaats in de bus of omgang met allergieën, dienen direct bij boeking doorgegeven te worden. NoSun geeft de preferenties door aan haar partners, maar kan voor het voldoen hieraan niet garant staan. Is een speciale voorkeur dusdanig belangrijk dat het al dan niet boeken ervan afhangt, dan is er sprake van een “essentie”. Nadere informatie hierover vind je in de ANVR-reizigersvoorwaarden. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen, die niet door noSun schriftelijk bij de boekingsbevestiging zijn bevestigd, zijn ongeldig.

Artikel 15 Optionele activiteiten
Houd er rekening mee dat bepaalde optionele activiteiten volgeboekt kunnen zijn. De prijzen van de activiteiten ter plaatse kunnen afwijken van de gepubliceerde prijzen op onze website.

Artikel 16 Hulp en bijstand
NoSun is naar gelang omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, wanneer de reis niet verloopt conform de reisovereenkomst en de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mag hebben. De daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van noSun, als de tekortkoming in de uitvoering van de boeking haar is toe te rekenen. 

Indien de oorzaak van de tekortkomingen aan de reiziger is toe te rekenen, is noSun tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. De kosten zijn in dat geval voor de rekening van de reiziger. 

Wanneer de reis niet verloopt volgens de verwachtingen die de reiziger op grond van de boeking redelijkerwijs mag hebben wegens omstandigheden die niet aan de reiziger noch aan noSun zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reiziger bestaat dit uit onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten.  

Bovenstaande bepalingen zijn door noSun reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SociaalEconomische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR
Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVRvoorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVRvoorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken

ANVR Reizigersvoorwaarden